УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Дисципліни вільного вибору кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності


"Гідравліка та теплотехніка" – Орлова Ольга Михайлівна

Мета вивчення курсу "Гідравліка" полягає в тому, щоб сформувати в студентів знання про теоретичні основи руху рідин і газів та практичні вміння застосовувати їх у гідравлічних системах та машинах, а також навчитися досліджувати різноманітні гідравлічні процеси, експериментально перевіряти теоретичні положення, визначати втрату натиску по довжині трубопроводу та на місцевих опорах, виконувати гідравлічні розрахунки простих трубопроводів та гідроприводів.

Мета вивчення курсу "Теплотехніка" полягає в тому, щоб сформувати в студентів знання про методи одержання, перетворення, передачі та використання теплоти, а також про принципи роботи та конструктивні особливості тепло і парогенераторів і теплових машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

        Знання:

 • Роль гідравліки та теплотехніки в загальнотехнічній та політехнічній підготовці як складовій частині всебічного розвитку особистості;
 • Зміст роботи вчителя з організації, планування та матеріального забезпечення загально технічної підготовки та трудового виховання учнів на уроках з цих дисциплін;
 • Короткий огляд розвитку гідравліки та гідромашинобудування;
 • Фізичні властивості та параметри рідин, основні завдання та теорію гідродинаміки, гідравлічні машини та гідросилові установки, екологічні проблеми при гідротехнічному будівництві, роль відновлювальних джерел енергії;
 • Термодинамічне тіло та термодинамічну систему;
 • Рівняння стану ідеального газу;
 • Закони термодинаміки;
 • Основні термодинамічні процеси;

        Вміти:

 • Готуватися до занять з гідравліки та теплотехніки, готовити різноманітне устаткування та засоби до роботи;
 • Підбирати теми лабораторно-практичних робіт для дослідження гідротехнічних характеристик робочого тіла;
 • Виконувати технічні розрахунки найпростіших трубопроводів та насосних установок;
 • Визначити основні термодинамічні параметри
 • Визначити механічну роботу газу, зміну внутрішньої енергії та кількість підведеної теплоти